,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс - отдаване под наем

Публикувано на: 16/06/2014
RSS
Print this page

Район „Надежда” на основание заповед № СО-РД-09-795/09.09.2013 г. на Кмета на Столична община и на основание чл.30ал.3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.19 ал.1 от Наредбата за общинската собственост, обявява провеждане на конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни общински имоти за срок до 10 години както следва:

1.2.Терен, находящ се в УПИ VІІІ-96, кв.245, м.„бул. Станке Димитров”  с идентификатор 68134.1386.96 с административен  адрес: район Надежда, ул. Демир Капия 58  с площ 473 кв.м. АОС 1703/20.09.2010 г. с предназначение  - обслужваща дейност.

Начална наемна цена  426,00 лв./ месечно  без ДДС

Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” 55, етаж.1 ,ст.101- каса от 16.06.2014 г. до 16.07.2014 г. / включително/ от 08,30 ч. до 16,30 ч.

Цена на конкурсните документи – 60,00/шестдесет/ лева с включено ДДС.

Гаранция за участие в конкурса -100,00/сто/ лева.

Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” 55 етаж1 фронт офис, срок на подаване на офертите от 16.06.2014 г. до 16.07.2014 г. / включително/  от 08,30ч. до 16,30 ч.

Оглед на имотите всеки работен ден от 08,30 ч. до 16,30 ч.

Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник.

Конкурсът ще се проведе на 17.07.2014 г. от 10,00 ч. в сградата на район Надежда, ул.„Кирил Дрангов”55, ет.3 – заседателна зала.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта,  срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

За информация: тел.02/495-11-39,60,61 – РКТД.