,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Район „Надежда” обявява провеждане на конкурс за отдаване под наем

Публикувано на: 13/06/2014
RSS
Print this page

Район „Надежда” на основание заповед № СО–РД-09-08-19 /03.04.2013г. на Кмета на Столична община и на основание чл.30 ал.1 и чл.31 ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост,  обявява провеждане на конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни общински имоти  за разполагане на преместваеми обекти за срок  до 10 години както следва:

            2. Схема № 11/12 за разполагане на преместваеми обекти попадащи в УПИ І, кв.278,местност Момкова махала, / ул. Търговска и ул. Ген. Никола Жеков/  по действащ ПР, одобрен със заповед №666/1961г. и заповед № РД -09-50-25/2001 г. на гл. архитект на СО.

            - терен №8  – 6  кв.м.  – продажба на пакетирани захари изделия

            - терен №9  – 6  кв.м.  – търговия с плодове и зеленчуци.

             Начална конкурсна  наемна  цена – 3,00 лв., на кв.м. без ДДС.  

5. Схема №20 за разполагане на преместваеми обекти, попадащи в улична регулация- нереализирано разширение на бул. Рожен, / колелото на автобус 83/ пред кв.10 м. НПЗ илиянци – запад по действащ ПР, одобрен със заповед № РД -50-09-251/13.09.1989 г. на гл. архитект на гр. София.

- терен №1  – 24  кв.м.  – кафене.

             Начална конкурсна  наемна  цена – 3,00 лв., на кв.м. без ДДС.

            Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов” 55, етаж.1 ст.101 – каса от 13.06.2014г. до 14.07.2014г./включително/ от 08:30ч. до 16:30ч.

Цена на конкурсните документи – 60,00/шестдесет/ лева с включено ДДС.              Гаранция за участие в конкурса – 100,00/сто/ лева.

Конкурсните документи се подават в сградата на СО район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов” 55, етаж 1 – фронт офис, срок на подаване от 13.06.2014г. до 14.07.2014г./включително/  от 08:30ч. до 16:30ч.

Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник.

 Конкурсът ще се проведе на 15.07.2014г. от 10:00ч. в сградата на район „Надежда”  ул.”Кирил Дрангов”55 етаж 3 – заседателна зала.

 В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

   За информация: тел.02/495-11-39,60,61 – РКТД.

Район „Надежда” на основание заповед № СО–РД-09-08-31 /25.04.2013г. на Кмета на Столична община и на основание чл.30 ал.1 и чл.31 ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост,  обявява провеждане на конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни общински имоти  за разполагане на преместваеми обекти за срок  до 10 години както следва:

            2. Схема № 2  за разполагане на три преместваеми обекта, попадащи в улична регулация на ул. Христо Силянов до бензиностанция  ШЕЛ, пред УПИ ІІІ кв.266 в кв.57, м. бул. Ломско шосе по плана на гр.София, одобрен заповед № РД-09-50-256/2006 г. на гл.архитект на гр.София, както следва:

            2.1. Обект №1   – 6  кв.м.  – за вестници и списания

Начална конкурсна  месечна наемна  цена – 18,00 лв.,  без ДДС.

2.2. Обект №2   – 6  кв.м.  – за пакетирани захарни изделия

Начална конкурсна  месечна наемна  цена – 18,00 лв.,  без ДДС.

2.3. Обект №3   – 6  кв.м.  – за търговия с цветя

Начална конкурсна  месечна наемна  цена – 18,00 лв.,  без ДДС.

            Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов” 55, етаж.1 ст.101 – каса от 13.06.2014г. до 14.07.2014г./включително/ от 08:30ч. до 16:30ч.

Цена на конкурсните документи – 60,00/шестдесет/ лева с включено ДДС.              Гаранция за участие в конкурса – 100,00/сто/ лева.

Конкурсните документи се подават в сградата на СО район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов” 55, етаж 1 – фронт офис, срок на подаване от 13.06.2014г. до 14.07.2014г./включително/  от 08:30ч. до 16:30ч.

Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник.

 Конкурсът ще се проведе на 15.07.2014г. от 10:00ч. в сградата на район „Надежда”  ул.”Кирил Дрангов”55 етаж 3 – заседателна зала.

 В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

   За информация: тел.02/495-11-39,60,61 – РКТД.