Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РНД21-РА50-26/ 29.07.2021 г. на Гл. арх.  на СО – район „Надежда” за допуснато изработване на ПУП – ИПР за УПИ II-261, като се предвижда изменение на вътрешно регулационната линия между УПИ II-261 и съседите му УПИ IХ-261, изменение на улично ре