,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс - преместваеми обекти

Публикувано на: 12/06/2014
RSS
Print this page

Район „Надежда” на основание заповед № РД-09-179/19.03.2012г. на Кмета на Столична община и на основание чл.30ал.3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл.14 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.19 ал.1 от Наредбата за общинската собственост обявява провеждане на конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни общински имоти  за разполагане на преместваеми обекти за срок  до 10 години както следва:

            1.2. Схема № 6 за разполагане на преместваеми обекти попадащи в УПИ – Х- за „КОО,ТП и озеленяване“ ,кв.15 м. Станке Димитров, кв. Надежда -3 ч.,/ ул.Алеко Богоридии срещу ОДЗ 24/ по плана на гр.София, одобрен със заповед  № РД-50-09-293/25.09.1985 г. и заповед № РД-09-50-193/16.02.2009 г. на гл.архитект на гр.София.

            - терен №2 – 12 кв.м. за търговия с пакетирани захарни изделия

            - терен №3 – 12 кв.м. за нехранителни стоки

            - терен№4 – 6 кв.м. за продажба на вестници и списания.

             Начална конкурсна  наемна  цена – 3,00 лв., на кв.м. без ДДС.

1.3.Схема №7 за разполагане на преместваеми обекти попадащи в УПИ – І – за „жил.комплекс и гараж“, кв.11 м. Надежда по действащ ПР. / до блок 302/

             - терен №6 – 12 кв.м. за продажба на плодове и зеленчуци.

            Начална конкурсна  наемна  цена – 3,00 лв., на кв.м.  без ДДС.

            Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов” 55, етаж.1 ст.101 – каса от 12.06.2014г. до 11.07.2014г./включително/ от 08:30ч. до 16:30ч.

Цена на конкурсните документи – 60,00/шестдесет/ лева с включено ДДС.              Гаранция за участие в конкурса – 100,00/сто/ лева.

Конкурсните документи се подават в сградата на СО район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов” 55, етаж 1 – фронт офис, срок на подаване от 12.06.2014г. до 11.07.2014г./включително/  от 08:30ч. до 16:30ч.

Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник.

 Конкурсът ще се проведе на 14.07.2014г. от 10:00ч. в сградата на район „Надежда”  ул.”Кирил Дрангов”55 етаж 3 – заседателна зала.

 В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

   За информация: тел.02/495-11-39,60,61 – РКТД.

Район „Надежда” на основание заповед № РД-09-199/02.04.2012г. на Кмета на Столична община и на основание чл.30 ал.3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл.14 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.19 ал.1 от Наредбата за общинската собственост обявява провеждане на конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни общински имоти  за разполагане на преместваеми обекти за срок  до 10 години както следва:

            1.2. Схема № 10 за разполагане на преместваеми обекти попадащи в кв.27, до бл.444/ ул.Търговска/ кв. Надежда, м. Момкова махала по действащия ПР, одобрен със заповед № 666/12.12.1961 г. на гл. архитект на гр.София.

            - терен №2 – 24 кв.м. за бързо хранене

             Начална конкурсна  наемна  цена – 3,00 лв., на кв.м. без ДДС.

            Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов” 55, етаж.1 ст.101 – каса от 12.06.2014г. до 11.07.2014г./включително/ от 08:30ч. до 16:30ч.

Цена на конкурсните документи – 60,00/шестдесет/ лева с включено ДДС.              Гаранция за участие в конкурса – 100,00/сто/ лева.

Конкурсните документи се подават в сградата на СО район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов” 55, етаж 1 – фронт офис, срок на подаване от 12.06.2014г. до 11.07.2014г./включително/  от 08:30ч. до 16:30ч.

Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник.

 Конкурсът ще се проведе на 14.07.2014г. от 10:00ч. в сградата на район „Надежда”  ул.”Кирил Дрангов”55 етаж 3 – заседателна зала.

 В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

   За информация: тел.02/495-11-39,60,61 – РКТД.