,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс - отдаване на поземлени имоти в землище "Илиянци"

Публикувано на: 05/06/2014
RSS
Print this page

Район „Надежда” на основание Заповед №СО-РД-09-02-113/11.04.2014г. на Кмета на СО, Решение № 58 на СОС и на основание чл.14, ал.7  от ЗОС, чл.30, ал.1 и чл.31 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси, чл.87, ал.1 от Наредбата за общинска собственост, обявява провеждане на конкурс за отдаване на поземлени имоти от ОПФ в землище „Илиянци” за срок до 10години, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 68134.1365.46 по кадастрална карта, по предходен план № 001046, м.”Чучулица”, землище Илиянци, район „Надежда” с площ 48 626кв.м., нива ІV категория, отреждане по ОУП за Ссп (земеделска зона със специфичен режим), АОС № 1849/08.05.2012г.

                  ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ – 21,40лв.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 68134.1366.2 по кадасрална карта, по предходен план № 002002, м.”Чучулица”, землище Илиянци, район „Надежда” с площ 254 546кв.м., нива ІV категория, отреждане по ОУП за Ссп (земеделска зона със специфичен режим), АОС № 1850/07.05.2012г.

                        ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ – 112,00лв.

      Началната наемна цена  е  22 лв./дка. за стопанска година, съгласно  Заповед № РД-46-107/06.03.2013г. на Министерството на земеделието и храните (ДВ, бр.32 от 02.04.2013г.).

     Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов” 55, етаж 1 ст.101- каса от 05.06.2014г. до 04.07.2014г. /включително/ всеки работен ден от 08:30ч. до 16:30ч.

      Цена на конкурсните документи – 60,00 (шестдесет) лева с включено ДДС.

     Документите за участие в конкурса се подават в сградата  на район „Надежда” ул. Кирил Дрангов 55 в деловодството етаж 1 –ви  фронт –офис  , срок на подаване от 05.06.2014г. до 04.07.2014г. /включително/ всеки работен ден от 08:30ч. до 16:30ч.

      Обявата е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник.

      Конкурсът ще се проведе на 07.07.2014г. от 10:00ч. в сградата на район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов”55 етаж 3 – заседателна зала.

      В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 дни.

            За информация тел. 02/ 495-11-39/60/61/51