<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РА50-474/ 21.06.2019г. на Гл. арх. на СО, за изработването на проект за /ПУП/- /ИПР/ за УПИ XXI,,за общ.“, като се образува нов УПИ XXVII-100 ,,за ЖС“, а останалата част от УПИ XXI ,,за общ.“, кв. 10 запазва отреждането