,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс - обект на бул. Ломско шосе №69 -удължаване на срок

Публикувано на: 09/04/2014
RSS
Print this page
 

На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СО- РД – 09-1051/21.02.2014 г. на Кмета на Столична община  и заповед № РД-09-157/09.04.2014г. на Кмета на район „Надежда“  и чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА.

1. Удължава се  срока за приемане на конкурсни документи за:

 1.1.Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  помещение на първи етаж –находящо се на адрес: р-н „Надежда“, бул.Ломско шосе №69, с идентификатор 68134.1386.387.1.3, АОС1446/2007г. с площ 36,33кв.м. – с предназначение – обслужваща дейност.

Начална конкурсна  наемна цена  291,00 лв./ месечно  без ДДС

До 16,30 ч. на  25.04.2014 г./включително/

            2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 каса  до 16,30 ч. на 25.04.2014 г.

            3.Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване до 16,30 ч. на 25.04.2014 г.

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София,ул.Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 28.04.2014 г. в заседателната зала.

7.Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.