<< Към всички новини

Столична община обявява Кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси

28/05/2021

О Б Я В Я В А М

 

Кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

 

за следните длъжности:

 

I. ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

По проекта ще бъде нает административен, специализиран, технически и помощен персонал, разпределен на 18 вида длъжности, разпределени по видове услуги, както следва:

 

 

II. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

1. Директор НКПД 13447001 – 3,5 броя

Отговаря за цялостната дейност в съответната услуга чрез навременно изпълняване на дейностите за предоставяне на социални услуги на потребителите, които са планирани по проекта. Ръководи методически и административно служителите като разпределя, поставя и контролира изпълнението на поставените задачи на служителите, с цел реализиране на общите цели и задачи на Центъра.

Образователно-квалификационна степен: висше магистър.

Област на образованието: Хуманитарни, Социални, Стопански, Медицински, Правни науки и др.

Предимство: доказан административен опит.

Професионален опит: min 3 години в сферата на социалните услуги или социалното подпомагане, от които 1 година управленски опит.

Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 500 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

2. Социален работник НКПД 26356003 – 2 броя

Ще осъществява дейността си в услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП), както следва:

·       1 социален работник за ЦОП в р-н „Надежда“;

·       1 социален работник за ЦОП в р-н „Подуяне“.

Ще осъществяват дейността си в услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП).
Води регистрите и лични досиета на потребителите на социалната услуга.
Изготвя задължителната документация – справки, отчети, доклади.

Участва в мултидисциплинарен екип за изготвяне на оценки и планове.
Консултира професионално потребителите и близките им.

Поддържа контакти със здравни, социални заведения, институции и др. по въпроси, касаещи проблеми, свързани с потребителите на социалната услуга.

Обучава кандидати за приемна грижа и кандидат-осиновители.

Осъществява превенция на изоставянето.

Оказва специфична помощ на семейства, както и развитие на услуги в подкрепа на тяхното развитие и закрила.


Информира по подходящ начин клиентите за правата и задълженията им.
Предоставя консултации на родителите/настойниците. Изпълнява и други задачи.

Образователно-квалификационна степен: Висше – бакалавър
Област на образованието: Хуманитарни, Социални, Стопански и др. науки.

Предимство: доказан административен опит.

Професионален опит: min 1 години в сферата на социалните услуги или социалното подпомагане.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 050 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

3. Социален работник в социалната услуга НКПД 26356002 – 16,5 броя, в т.ч.:
- 8,5 бр. от тях ще осъществяват дейността си в услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП) в районите „Надежда“, „Витоша“ и „Подуяне“;
- 8 бр. от тях  ще осъществяват дейността си в услугите тип Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС) и тип Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (ДЦПДТМУТС). По-конкретно: 2 бр. за ДЦПДУТС в р-н „Надежда“, 2 бр. за ДЦПДУТС в р-н „Овча купел“, 2 бр. за ДЦПДТМУТС в р-н „Витоша“, 2 бр. за ДЦПДТМУТС в р-н „Надежда“.

Длъжността е предвидена за услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП), както и за услугите тип Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС) и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (ДЦПДТМУТС).

3.1. Описание на длъжността за ЦОП:

Осъществява превенция на асоциалното поведение, на отпадането от училище и на насилието.
Работи по реинтеграция в семейна среда на деца, отглеждани в резидентни услуги.
Извършва дейности по подготовката за самостоятелен живот и оказване на подкрепа след напускане на резидентна услуга на младежите между 16 и 18 години.
Осъществява превенция на изоставянето и извършва директна работа с двойката майка-дете, настанени в звеното за спешен прием и техните семейства/близки. Работи по реинтеграция в семейна среда на  двойката майка-дете. Разрешава конфликтни ситуации, антисоциално поведение, предотвратяване на насилието. Извършва кризисна интервенция.
При нужда, подпомага майката в грижата ѝ за детето.

Осъществява връзка с институции в системата на социалните услуги и закрилата на детето.
Изпълнява и други задачи.

3.2. Описание на длъжността за ДЦПДУТС и ДЦПДТМУТС:

Води регистрите и лични досиета на потребителите на социалната услуга.
Изготвя задължителната документация – справки, отчети, доклади.

Участва в мултидисциплинарен екип за изготвяне на оценки и планове.
Консултира професионално потребителите и близките им.

Поддържа контакти със здравни, социални заведения, институции и др., по въпроси, касаещи проблеми, свързани с потребителите на социалната услуга.

Оказва помощ за формиране и доизграждане на умения и навици за самостоятелно справяне с ежедневни и битови нужди, преодоляване на социалната изолация, чрез организиране на различни мероприятия. Осигурява постоянна качествена грижа за всеки потребител, съобразно неговото социално, интелектуално, емоционално, образователно и културно развитие. Изпълнява и други задачи.

Образователно-квалификационна степен: Висше – бакалавър.

Област на образованието: Хуманитарни, Социални, Стопански и др. науки.
Професионален опит: предимство е доказан опит, свързан със социална работа.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 000 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

4. Психолог НКПД 26346001 – 16 броя, в т.ч.:

- 3 бр. от тях ще осъществяват дейността си в ЦОП в р-н „Надежда“;
- 3 бр. от тях ще осъществяват дейността си в ЦОП в р-н „Витоша“;
- 3 бр. от тях ще осъществяват дейността си в ЦОП в р-н „Подуяне“;
- 1 бр. от тях ще осъществяват дейността си в ДЦПДУТСТС в р-н "Надежда";
- 2 бр. от тях ще осъществяват дейността си в ДЦПДУТСТС в р-н „Овча купел“;
- 2 бр. от тях ще осъществяват дейността си в ДЦПДТМУТС в р-н „Витоша“;
- 2 бр. от тях ще осъществяват дейността си в ДЦПДТМУТС в р-н „Надежда“.

Извършва психологическо консултиране и подкрепа на ползвателите и техните семейства.
Извършва психологическа оценка и консултиране на майки и деца.
Осъществява професионално психологическо консултиране на деца и възрастни.
Работи с деца и семейства с цел превенция на изоставянето, превенция на асоциалното поведение, превенция на отпадането от училище.

Оказва психологическа подкрепа на деца в процеса на интеграция в семейна среда.
Работи със семейства в посока интеграция и реинтеграция на детето в семейна среда; подготвя, подкрепя, подпомага и оценява развитието на отношения между майка – дете.
Оказва подкрепа след завръщане на майката и детето в семейството, подпомага развитие на мрежа за социална подкрепа.

Оказва психологическа подкрепа на детето в процеса на опазване и адаптация след интеграция в приемно семейство.

Подпомага работата на останалите специалисти в услугата.

Извършва психологически оценки на ползвателите, психотерапевтична индивидуална и групова работа.

Консултира специалистите от екипа на социалната услуга.

Разработва и предлага съвременни методи на работа, оказва методическа подкрепа в кризисни ситуации.

Изпълнява и други задачи.

При необходимост извършва посочените дейности под формата на мобилна работа (само за ДЦПДУТСТС и ДЦПДТМУТС).

Образователно-квалификационна степен: Висше – бакалавър, специалност „Психология”.
Област на образованието: Хуманитарни или Социални науки.

Професионален опит: предимство.

Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 200 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

5. Логопед НКПД22666001 – 12 броя, в т.ч.:

- 2 броя логопед ЦОП – р-н „Надежда“;
- 2 броя логопед ЦОП – р-н „Витоша“;
- 2 броя логопед ЦОП – р-н „Подуяне“;
- 1 броя логопед в ДЦПДУТСТС – р-н „Надежда“;
- 1 броя логопед в ДЦПДУТСТС – р-н „Овча купел“;
- 2 броя логопед в ДЦПДТМУТС – р-н „Витоша“;
- 2 броя логопед в ДЦПДТМУТС – р-н „Надежда“.

Работи с ползвателите за преодоляване на физически смущения, които засягат човешкия говор и комуникация.

Осъществява програми за превенция на отпадането от училище и подпомага деца със специфични особености в усвояване на основните училищни проблеми.
Помага за преодоляване на специфични логопедични трудности при деца със сензорни, интелектуални, соматични проблеми, работи за възстановяване езиковите функции.
Прилага рехабилитационни терапии при говорни нарушения, сетивни и невралгични проблеми.
Консултира с цел превенция.

Изпълнява и други допълнително възложени задачи.

При необходимост извършва посочените дейности под формата на мобилна работа (само за ДЦПДУТСТС и ДЦПДТМУТС).

Образователно-квалификационна степен: Висше – бакалавър, специалност „Логопедия”.
Област на образованието: Социални науки.

Професионален опит: предимство.

Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 150 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

6. Социален педагог НКПД 26356022 – 2 броя:

- 1 брой социален педагог ЦОП – р-н „Надежда“;

- 1 брой социален педагог ЦОП – р-н „Подуяне“.

Ще осъществяват дейността си в услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП).
Извършва дейност по превенция на асоциалното поведение и отпадането от училище на потребителите чрез научни методи и средства с цел включването им в процеса на адаптация, социализация, преодоляване на социалната изолация и интеграция.
Подпомага процеса по овладяване на основни практически умения и навици на децата със специфични особености в зависимост от възрастта им.

Осъществява индивидуална и групова педагогическа работа, насочена към подобряване на познанията и уменията в отделните образователни направления.

Извършва допълнителна подготовка за повишаване на училищната готовност на потребителите с цел по-лесно справяне с учебния материал.

Образователно-квалификационна степен: Висше – бакалавър, специалност „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Начална и предучилищна педагогика“ или друга подходяща специалност с педагогическа правоспособност.

Област на образованието: Хуманитарни и Социални науки с педагогическа правоспособност.
Предимство: доказан опит в сферата на социално-психологическите услуги.

Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 150 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

7. Специален педагог НКПД 23596012 – 4 броя:
- 1 специален педагог за ДЦПДУТС ТС в р-н „Надежда“;
- 1 специален педагог за ДЦПДУТС ТС в р-н „Овча купел“;
- 1 специален педагог за ДЦПДТМУТС ТС в р-н „Надежда“;
- 1 специален педагог за ДЦПДТМУТС ТС в р-н „Витоша“.

Ще осъществяват дейността си в услугите тип Дневни центрове.

Изготвя индивидуални програми за работа с всяко дете съобразно увреждането, съдържащи следните тематични компоненти за развитие на умения за: комуникативни и комуникационни умения,  самостоятелна работа в клас и в къщи, самостоятелно учене, работа в група, решаване на проблеми, критично и конструктивно мислене. 

Установява образователните потребности и дефицити на потребителите, планиране и организиране тяхното компенсиране.

Извършва терапевтична и корекционна дейност с потребителите и техни близки.
Работи за подобряване на комуникативните умения и адаптиране в детска среда – училище, детска градина.

Работи за включването им в процеса на адаптация, социализация, преодоляване на социалната изолация и интеграция.

Извършват посочените дейности и в резидентни услуги при необходимост.
Изпълнява и други задачи.

При необходимост извършва посочените дейности под формата на мобилна работа (само за ДЦПДУТСТС и ДЦПДТМУТС).

Образователно-квалификационна степен: Висше – бакалавър, специалност „Специална педагогика”, "Дефектология", „Педагогика“ или други приравнени специалности и квалификации.
Област на образованието: Хуманитарни и Социални науки.

Предимство: доказан опит в директна работа с деца с увреждания.

Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 000 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

8. Помощник-възпитател НКПД 53123003 – 8 броя:

- 2 броя помощник-възпитател в ДЦПДУТС ТС – р-н „Надежда“;
- 2 броя помощник-възпитател в ДЦПДУТС ТС – р-н „Овча купел“;
- 2 броя помощник-възпитател ДЦПДТМУТС ТС – р-н „Надежда“;
- 2 броя помощник-възпитател ДЦПДТМУТС ТС – р-н „Витоша“.

Ще осъществяват дейността си в услугите тип Дневни центрове.
Оказва помощ, насочена към повишаване възможностите на децата с увреждания да се справят самостоятелно със своите трудности при хигиенно-битовото си самообслужване.
Оказва специфична помощ на децата с увреждания, съобразени с техните индивидуални особености, потребности и здравословното им състояние, в съответствие с дейността на Центъра.
Подпомага работата на специалистите.

Изпълнява и други задачи.

При необходимост извършва посочените дейности под формата на мобилна работа (само за ДЦПДУТСТС и ДЦПДТМУТС).

Образователно-квалификационна степен: средно.

Предимство: наличие на опит в сходни дейности, свързани с директна работа с деца с увреждания.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 850 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

9. Социален сътрудник НКПД 33533014 – 12 броя:

Ще осъществява дейността си в услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП) в районите „Надежда“, „Витоша“ и „Подуяне“, както следва:

·       4 бр. социален сътрудник за ЦОП в р-н „Надежда“;

·       4 бр. социален сътрудник за ЦОП в р-н „Витоша“;

·       4 бр. социален сътрудник за ЦОП в р-н „Подуяне“.

Ще осъществяват дейността си в услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП).
Подпомага работата на екипа.

Организира и оказва подкрепа и грижа,  обучава  децата/младежите  на адекватни жизнени и социални  умения.

Следи за поддържане на ред и чистота в помещенията за спешен прием, съобразно санитарно-хигиенните изисквания.

Изпълнява всички дейности по опазване  здравето и безопасността на децата и придружаващите ги лица настанени в помещенията за спешен прием. 

Включване в организацията на дейностите свързани с предоставяне на услугите.
Работи на сменен режим на работа – дневни и нощни дежурства.

Образователно-квалификационна степен: Средно.

Професионален опит: не се изисква.

Предимство: наличие на опит в сходни дейности.

Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 850 лв., при заетост на 12-часов работен ден с двусменен режим на работа при сумирано изчисляване на работното време на 3 месеца, съгласно чл. 141 и чл. 142 от Кодекса на труда и утвърдени работни графици

10. Социален сътрудник, хора с увреждания социални услуги НКПД 33533013 – 1 брой:
- 0,5 броя социален сътрудник, хора с увреждания социални услуги ДЦПДТМУТС – р-н „Надежда“;
- 0,5 броя социален сътрудник, хора с увреждания социални услуги ДЦПДУТСТС – р-н „Надежда“.

Ще осъществяват дейността си в услугите тип Дневни центрове.

Приема, информира и насочва потребителите на услугите.

Осигурява спокойно изчакване на потребителите, специално внимание отделя на децата.
Поддържа режима на входно-изходното място, като контролира движението на потребители и служителите.

Проверява състоянието на работните помещения след приключване на работа и отстранява неизправности, които могат да доведат до пожари, наводнения и др.
Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството.

Образователно-квалификационна степен: Средно.

Професионален опит: не се изисква.

Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 800 лв. при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

11. Медицинска сестра НКПД 22215001 – 3,5 броя:

- 0,5 броя мединска сестра ЦОП – р-н „Надежда“;
- 0,5 броя мединска сестра ЦОП – р-н „Подуяне“;
- 0,5 броя мединска сестра ЦОП – р-н „Витоша“;
- 0,5 броя мединска сестра ДЦПДУТС ТС – р-н „Надежда“;
- 0,5 броя мединска сестра ДЦПДУТС ТС – р-н „Овча купел“;
- 0,5 броя мединска сестра ДЦПДТМУТС ТС – р-н „Надежда“;
- 0,5 броя мединска сестра ДЦПДТМУТС ТС – р-н „Витоша“.

Оказва съдействие и посредничество за осигуряване на специализирана медицинска помощ.
Отговаря за качественото обслужване на ползвателите, спазва правилата за добра медицинска практика, за правилното използване на материали и медицински изделия.
Оказва съдействие и посредничество за осигуряване на специализирана медицинска помощ.
Осъществява постоянен контрол на здравословното състояние на потребителите.
Реагира адекватно и целесъобразно в зависимост от ситуацията.

Участва в ежедневната грижа за потребителите.

Изпълнява и други задачи.

 

Образователно-квалификационна степен: Висше – професионален бакалавър.

Област на образованието: Медицина.

Професионален опит: не се изисква.

Предимство: работа с деца с увреждания.

Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 000 лв., с намалено работно време – 7 часа.

12. Рехабилитатор НКПД 22645001 – 2,5 броя:

- 0,5 брой рехабилитатор в ДЦПДУТСТС в р-н „Надежда“;
- 1 брой рехабилитатор в ДЦПДУТСТС в р-н „Овча купел“;
- 1 брой рехабилитатор в ДЦПДТМУТСв р-н „Витоша“.

Ще осъществяват дейността си в услугите тип Дневни центрове.
Предоставя рехабилитация изразена в комплекс от лечебно-възстановителни и лечебно-профилактични процедури, които целят предпазване от евентуална инвалидност и социална изолация.
Възстановяване или постигане  на анатомичната цялост с цел нормално или по-добро функционалното развитие на  децата с увреждания.

Реализиране терапевтична и корекционна дейност на потребителите имащи нужда от рехабилитация.
При необходимост извършва посочените дейности под формата на мобилна работа (само за ДЦПДУТСТС и ДЦПДТМУТС).

Образователно-квалификационна степен: Професионален бакалавър по специалността „Рехабилитатор” или приравнена.

Област на образованието: Медицина, Социални, Хуманитарни науки и др.
Професионален опит: не се изисква.

Предимство: доказан опит в сферата на социално-психологическите услуги.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 150 лв., с намалено работно време – 7 часа.

13. Ерготерапевт НКПД 22696002 – 4 броя:

- 1 брой ерготерапевт в ДЦПДУТСТС в р-н „Надежда“;
- 1 брой ерготерапевт в ДЦПДУТСТС в р-н „Овча купел“;
- 1 брой ерготерапевт в ДЦПДТМУТС в р-н „Витоша“;
- 1 брой ерготерапевт в ДЦПДТМУТС в р-н „Надежда“.

Ще осъществяват дейността си в услугите тип Дневни центрове.

Осъществява работа с деца и родители чрез търсене на решения за преодоляване на затрудненията и подобряване качеството на живот.

Извършва оценка на затрудненията на децата при изпълнението на ежедневните дейности, които се дължат на физически и/или психически увреждания или изоставане в развитието.
При необходимост извършва посочените дейности под формата на мобилна работа (само за ДЦПДУТСТС и ДЦПДТМУТС).  

Образователно-квалификационна степен:  Висше – бакалавър специалност „Ерготерапия“ или приравнена.

Област на образованието: Медицина, Социални, Хуманитарни науки и др.

Професионален опит: не се изисква.

Предимство: доказан опит, свързан с работа с деца с увреждания.

Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 150 лв., с намалено работно време – 7 часа.

14. Пазач, невъоръжена охрана НКПД 95100003 – 7 броя;

- 1 бр. за ЦОП в район „Витоша“ (кв. „Драгалевци“) – Осигурява 24-часова охрана на сградата и потребителите;

- 3 бр. за ЦОП в район „Надежда“ – Осигурява охрана на сградата и потребителите – нощна, съботно-неделна и в официални празници;

- 3 бр. за ЦОП в район „Подуяне“ – Осигурява охрана на сградата и потребителите – нощна, съботно-неделна и в официални празници.

Ще осъществява дейността си в услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП).
Осигурява непрофесионална невъоръжена охрана за обекта и хората в него.
Осигурява и нощна, съботно-неделна и в официални празници охрана на сградата.
Изпълнява и други задачи.

Образователно-квалификационна степен: Средно.

Професионален опит: не се изисква.

Предимство: опит в сходни дейности.

Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 700 лв. при заетост на 12-часов работен ден с двусменен режим на работа при сумирано изчисляване на работното време на 3 месеца, съгласно чл. 141 и чл. 142 от Кодекса на труда и утвърдени работни графици

15. Пазач/той и поддръжка НКПД 95100003 – 3 броя:
- 3 броя пазач/той и техническа поддръжка ДЦПДУТСТС – р-н „Овча купел“.

Ще осъществява дейността си в услуга тип Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС).

Осигурява нощна, съботно-неделна и в официални празници охрана на сградата.
При необходимост осигурява техническата поддръжка на материалната база.
Осигурява правилна и непрекъсната експлоатация на поверените съоръжения и устройства.

Образователно-квалификационна степен: Средно.

Професионален опит: опит в сходни дейности.

Предимство: опит в сходни дейности.

Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 700 лв. при заетост на 12-часов работен ден с двусменен режим на работа при сумирано изчисляване на работното време на 3 месеца, съгласно чл. 141 и чл. 142 от Кодекса на труда и утвърдени работни графици.

16. Техническа поддръжка НКПД 31193069 – 0,5 броя:
- 0,5 броя техническа поддръжка ЦОП – р-н „Витоша“.

Ще осъществява дейността си в услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП).
Гарантира правилното функциониране на сградната система чрез превантивна и корективна  поддръжка. Осигурява техническата поддръжка на материалната база и поддържа прилежащите части около сградите. Осигурява правилна и непрекъсната експлоатация на поверените съоръжения и устройства.

Образователно-квалификационна степен: Средно.

Професионален опит: не се изисква.

Предимство: преминат курс за експлоатация на газови съоръжения.

Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 800 лв. при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

17. Техническа поддръжка (той и шофьор) НКПД 31193069 – 1 брой.

Ще осъществява дейността си в услугата Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (ДЦПДТМУТС) – р-н „Надежда“.

Гарантира правилното функциониране на сградната система чрез превантивна и корективна поддръжка. Осигурява техническата поддръжка на материалната база и поддържа прилежащите части около сградите. Осигурява правилна и непрекъсната експлоатация на поверените съоръжения и устройства.

При необходимост замества шофьора.

Образователно-квалификационна степен: Средно.

Професионален опит: min 1 година като водач на МПС с категория В.
Други изисквания: Свидетелство за правоспособност за управление на  МПС с категория В.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 950 лв. при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

18. Хигиенист НКПД 91120004 – 5,5 броя:

- 1 брой хииенист ЦОП – р-н „Витоша“;
- 1 брой хигиенист ЦОП – р-н „Надежда“;
- 1 брой хигиенист ЦОП – р-н „Подуяне“;
- 0,5 брой хигиенист ДЦПДУТСТС – р-н „Надежда“;
- 1 брой хигиенист ДЦПДУТСТС – р-н „Овча купел“;
- 0,5 брой хигиенист ДЦПДТМУТС – р-н „Надежда“;
- 0,5 брой хигиенист ДЦПДТМУТС – р-н „Витоша“.

Ще осъществява дейността си в трите типа услуги.

Осигурява чистота, съобразено с изискванията на СРЗИ и спецификата на потребителите.

Поддържа хигиената в кабинетите, общи помещения и санитарни възли и други дейности по поддръжка на услугите.

Участва в ежедневната грижа за потребителите.

Образователно-квалификационна степен: min начално образование.

Професионален опит: не се изисква.


Предимство: опит в сходни дейности.

Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 700 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

 

III. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА


Процедурата за подбор се провежда от Комисия за подбор на кандидатите за работа по Проекта. Числеността и поименният състав на комисията се определя със заповед на кмета на Столична община. Работата на Комисията по подбора се ръководи и организира от председател, който се определя в заповедта на кмета. Комисията взема решенията с мнозинство, повече от половината от всички членове. Всеки член на Комисията има право на един глас. За заседанията на Комисията се води протокол, в който се вписват всички решения и се подписва от председателя и всички членове.

Комисията провежда подбора на кандидатите за персонал въз основа на следните документи:
1.1. Заявление – Приложение № 1;
1.2. Критерии за подбор по документи – Приложение № 2;
1.3. Въпросник за интервю – Приложение № 3;
1.4. Критерии за оценка от интервюто – Приложение № 4;
1.5. Образец „Автобиография“.

2. КАМПАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

Кампанията за подбор на персонала по проекта се извършва по следния ред:

2.1. Публикуване на обявление за подбор.

2.2. Набиране и проверка на документите, представени от кандидатите (I етап на подбора).
2.3. Провеждане на интервю/събеседване и оценяване на кандидатите. (II етап на подбора). До втори етап (интервю) се допускат само кандидатите, успешно преминали първи етап – проверката на документите.

2.4. Класиране.

Описание на етапите на кампанията

2.1. Публикуване на обявление за подбор

Публикува се обявление във връзка с кампанията за подбор на персонала, в което се описват редът за кандидатстване и изискванията за обявените длъжности.
Всички съобщения, свързани с подбора на персонала, ще бъдат обявени на информационното табло на дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и на единния електронен портал на Столична община www.sofia.bg. Одобрените кандидати ще бъдат индивидуално уведомявани по телефон. Последното ще се прилага и при текущия подбор, в случай че има такъв.


2.2. Набиране и проверка на документите, представени от кандидатите (I етап на подбора)
Набиране на документи

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, всеки работен ден от 28.05.2021 г. до 07.06.2021 г. (включително) от 09:00 ч. до 17:30 ч. Кандидатите, подали документи след изтичане на обявения срок, не се допускат за участие в подбора.

Проверка по документите

Комисията по подбора разглежда всяко постъпило заявление като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на изискванията, посочени в обявлението за образование, професионална квалификация и опит, за заемането на длъжността.

Кандидатите подават следните видове документи:

- Писмено заявление по образец за участие в подбора (Приложение № 1);
- Автобиография;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
-  Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- Копие от трудов договор, доказващ трудовата заетост на лицето към момента на кандидатстване  за определена позиция;
- Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Допускане до втори етап от подбора

До участие във втория етап от подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.Решението на Комисията относно допускането на кандидатите до втория етап на подбора – интервю/събеседване, се оформя в протокол, който се подписва от председателя и членовете на Комисията. Подборът се извършва по предварително изготвени от Комисията критерии (Приложение № 2). Въз основа на решението в 5-дневен срок, Комисията изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати. Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждането му по телефон и/или имейл.

В списъците на допуснатите кандидати се посочват датата на интервюто, часът на започването и мястото на провеждането му, както и основанията за недопускането им. Списъците се поставят на обявеното общодостъпно място (информационното табло на дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“, единния електронен портал на Столична община www.sofia.bg).

2.3. Интервю/събеседване и оценяване на кандидатите (II етап на подбора)
До втори етап (интервю) се допускат само кандидатите, успешно преминали първи етап – проверката на документите. На всички, допуснати до този етап кандидати се задават въпроси според категорията длъжност, за която кандидатстват (Приложение № 3). По време на интервюто/събеседването, членовете на Комисията изслушват кандидатите, като имат за цел да установят в каква степен всеки кандидат притежава професионални и делови качества, необходими за участие в планираните проектни дейности. Следва обсъждане на представянето им и оценяване.

Членовете на Комисията оценяват всеки от кандидатите и преценяват качествата им въз основа на техните отговори по 3-степенна скала, като попълват брой точки във формуляр за оценка по образец. Максималният брой точки е 24 т., а минималният за назначаване на съответната позиция е 12 т.

2.4. Класиране

Комисията по подбора класира успешно издържалите интервюто кандидати. Решението на Комисията относно класирането се оформя в протокол, който се подписва от председателя и членовете на Комисията.

Въз основа на решението се изготвя списък с класираните кандидати според окончателните им резултати. В 10-дневен срок от провеждане на интервюто, списъкът се поставя на обявеното общодостъпно място (информационното табло на дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“, единния електронен портал на Столична община: www.sofia.bg)

Кандидатите, преминали успешно интервюто и посочили повече от една желана позиция, се класират за длъжността, за която са получили най-висок резултат (брой точки). При равни резултати за две или повече позиции, се класира за длъжността, за която е изявил предпочитание по време на интервюто.

3. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

Документите за Кампанията за подбор ще се приемат от 28.05.2021 г. до 07.06.2021 г. (включително) в деловодството на  дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община, бул. „Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа.

4. ОБЩОДОСТЪПНОСТ НА СЪОБЩЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДБОРА

Списъците и всички съобщения, свързани с подбора, следва да бъдат обявени в сградата на дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при  Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на Столична община, с адрес:  http://www.sofia.bg

5. ТЕКУЩ ПОДБОР

В случай, че с кампанията не бъде набран целият обем специалисти, подборът ще се извършва текущо. Всяко постъпило заявление от кандидат ще се разглежда индивидуално като се следват двата описани по-горе етапи. При текущия подбор не се извършва класиране. Текущ подбор се извършва и при наличие на текучество при назначения персонал.

Приложения:  

1.     Автобиография

2.     Заявление