,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс -отдаване под наем

Публикувано на: 07/03/2014
RSS
Print this page


С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А  Р А Й О Н  „Н А Д Е Ж Д А

     Район „Надежда” на основание Заповед №СО-РД-09-1051/21.02.2014г. на Кмета на Столична община и на основание чл.30ал.3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл.14 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.19 ал.1 от Наредбата за общинската собственост обявява провеждане на конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен общински имот за срок до 10 години както следва:

      1.1.Помещение на първи етаж, находящо се на бул.”Ломско шосе” №69, с идентификатор 68134.1386.387.1.3, АОС № 1446/2007г. с площ 36,33кв.м., с предназначение за обслужваща дейност.

Начална конкурсна цена – 291,00лв./ месечно без ДДС.

  Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов” 55, етаж.1 ст.101 – каса от 07.03.2014г. до 08.04.2014г./включително/ от 08:30ч. до 16:30ч.

Цена на конкурсните документи – 60,00/шестдесет/ лева с включено ДДС.       Гаранция за участие в конкурса – 100,00/сто/ лева.

  Конкурсните документи се подават в сградата на СО район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов” 55, етаж 1 – фронт офис, срок на подаване от 07.03.2014г. до 08.04.2014г./включително/ от 08:30ч. до 16:30ч.

  Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник.

  Конкурсът ще се проведе на 09.04.2014г. от 10:00ч. в сградата на район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов”55 етаж 3 – заседателна зала.

  В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една офета, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

   За информация: тел.02/495-11-39,60,61 – РКТД.