,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс - отдаване под наем

Публикувано на: 06/03/2014
RSS
Print this page

Район „Надежда” на основание заповед №СО-РД-09-08-74/17.09.2013г. на Кмета на Столична община и на основание чл.30 ал.3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл.14 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.19 ал.1 от Наредбата за общинската собственост обявява провеждане на конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни  имоти /терени/, частна общинска собственост за разполагане на преместваеми обект  за срок до 10 години както следва:

            Схема №45 за разполагане на преместваеми обекти в кв.92, м. „бул. Ломско шосе“ , одобрен с решение №13 по протокол №23/19.03.2001 г. и с решение №654 по проткол 23/02.10.2008 г. на СОС, АОС№ 823/09.11.1999 г.

             1.1. Терен №2, с площ 24 кв.м. закрита площ и 30 кв.м. открита с предназначение  на  преместваемият обект -  бърза закуска.

     Начална конкурсна  наемна  цена – 60,00 лв., месечно без ДДС за закритата площ.

     Начална конкурсна  наемна  цена – 30,00 лв., месечно без ДДС за откритата площ.

            Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов” 55, етаж.1 ст.101 – каса от 06.03.2014г. до 07.04.2014г./включително / от 08:30ч. до 16:30ч.

Цена на конкурсните документи – 60,00/шестдесет/ лева с включено ДДС.              Гаранция за участие в конкурса – 100,00/сто/ лева.

Конкурсните документи се подават в сградата на СО район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов” 55, етаж 1 – фронт офис, срок на подаване от 06.03.2014г. до 07.04.2014г./включително/ от 08:30ч. до 16:30ч.

Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник.

 Конкурсът ще се проведе на 08.04.2014г. от 10:00ч. в сградата на район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов”55 етаж 3 – заседателна зала.

 В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

   За информация: тел.02/495-11-39,60,61 – РКТД.