,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Удължаване на срок-конкурсни документи

Публикувано на: 27/02/2014
RSS
Print this page

На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СО- РД-09-335/09.01.2014 г. на Кмета на Столична община и заповед № РД -09-097/ 26.02.2014 г. на Кмета на район „Надежда“ :

1. Удължава се срока за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни имоти /терени/ общинска собственост  до 16,30 ч. на 14.03.2014 г.  /включително/ по позиции  както следва:

1.1.Терен, попадащ   в УПИ VІ-909 кв.10 м. „Надежда“ ул. Железен мост № 18-22  АОС № 980/04.07.2001 г.  както следва:

1.1/1.Терен с идентификатор 68134.1386.2063.2 с площ 144 кв.м.  с предназначение – обслужваща дейност.

Начална конкурсна  наемна цена  50,00 лв./ месечно  без ДДС

1.2. Терен, попадащи в УПИ ХІ- 210, кв.9 м.“Надежда“ ул. Железен мост №18-22 АОС 2111/11.09.2013 г., както следва:

1.2/2.Терен с идентификатор 68134.1386.210В с площ 380 кв.м.  с предназначение – обслужваща дейност

Начална конкурсна  наемна цена  126,00 лв./ месечно  без ДДС

1.2/3.Терен с идентификатор 68134.1386.210АБ с площ 513 кв.м.  с предназначение – обслужваща дейност

Начална конкурсна  наемна цена  170,00 лв./ месечно  без ДДС

1.3. Терен, попадащи в УПИ Х- 914,915, кв.9 м.“Надежда“ ул. Железен мост №18-22 АОС 2112/11.09.2013 г., както следва:

1.3/1Терен с идентификатор 68134.1386.914 с площ 325 кв.м.  с предназначение – обслужваща дейност

Начална конкурсна  наемна цена  108,00 лв./ месечно  без ДДС

            2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 каса до 16,30 ч. на 14.03.2014 г./включително/

            3.Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване до 16,30 ч. на 14.03.2014 г.

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София,ул.Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 17.03.2014 г. в заседателната зала.

7.Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.