,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Удължаване срока за приемане на конкурсни документи - наем недвижими имоти

Публикувано на: 24/02/2014
RSS
Print this page

На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СО- РД-09-2013/30.12.2013 г. на Кмета на Столична община, и заповед РД-09-086/24.02.2014 г. на Кмета район  „Надежда“  и чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА :

1.Да се удължи срока за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни имоти /терени/ общинска собственост  до 16,30 ч. на 11.03.2014 г.  /включително/ както следва:

1.1.Недвижим имот – частна общинска собственост - терен, находящ се    в УПИ VІІ-общ., кв.18а, м. „бул.Ломско шосе” ж.к. Надежда – 1 част, ул. Княз Иван Кулин/Испанска революция“ с идентификатор 68134.1386.2502, с площ 206 кв.м., АОС 1438/2006 г.-  с предназначение обслужваща дейност .

Начална конкурсна наемна цена  58,00 лв./ месечно  без ДДС

1.2.Недвижим имот – частна общинска собственост - терен, находящ се в УПИ І – за ОЖС, кв.36, м.„бул. Станке Димитров” , ж.к. Надежда – 3 част, ул. Явор  с идентификатор 68134.1385.1692, с площ 2066 кв.м., АОС 1000/2001г.- с предназначение за обслужваща дейност.

Начална  конкурсна наемна цена  661,00 лв./ месечно  без ДДС

                2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 каса до 16,30 ч. на 11.03.2014 г./включително/

            3.Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване до 16,30 ч. на 11.03.2014 г.

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София,ул.Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 12.03.2014 г. в заседателната зала.

6.Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.