Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок до 5/ пет/ години на части от имот - публична общинска собственост, представляващи помещения/бивш ученически стол и кухня/ находящи се на територията на район “Надежда”, ж.к.