,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс - отдаване под наем на сграда на ул. "Илиенско шосе"

Публикувано на: 23/01/2014
RSS
Print this page

Обявява провеждане на  конкурс за отдаване под наем на свободeн –нежилищен  общински имот, находящ се на територията на район „Надежда“ за срок до 10 години,   на основание чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС, във връзка с  чл.30, ал.3 и чл.31   от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/,  чл.19 ал.1 от Наредбата от Наредбата за общинската собственост  и заповед № СО-РД-09-316/09.01.2014г. на Кмета на Столична община.

1.1. Сграда – метална конструкция, р-н „Надежда“ ул.Илиенско шосе“ до ЗАГ Динамик,с идентификатор 68134.1380.2099.1, АОС 600/11.09.1998 г. с площ 178 кв.м. – с предназначение – обслужваща дейност.

Начална конкурсна  наемна цена  320,00 лв./ месечно  без ДДС

Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО район „Надежда” ул.„Кирил Дрангов” 55, етаж.1 ст.101 – каса от 23.01.2014г. до 24.02.2014г./включително/ от 08:30ч. до 16:30ч.

Цена на конкурсните документи – 60,00/шестдесет/ лева с включено ДДС.           

Гаранция за участие в конкурса – 100,00/сто/ лева.

Конкурсните документи се подават в сградата на СО район „Надежда”  ул. „Кирил Дрангов” 55, етаж 1 – фронт офис, срок на подаване от 23.01.2014г. до 24.02.2014г./включително/ от 08:30ч. до 16:30ч.

Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник.

            Конкурсът ще се проведе на 25.02.2014г. от 10:00ч. в сградата на район „Надежда” ул. „Кирил Дрангов” 55 етаж 3 – заседателна зала.

 В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

   За информация: тел.02/495-11-39,60,61 – РКТД.