,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Удължаване на срок - кв.Илиянци, бул.Рожен 61

Публикувано на: 10/01/2014
RSS
Print this page

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА” 

гр.  София -1220, ул. „Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-39,60,61, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

 

 

                Обявявана основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СО- РД-09-08-96/04.12.2013 г. на Кмета на Столична община, заповед № РД-09-013/10.01.2014 г. на Кмета на район „Надежда“    и чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА

 

 Удължава се срока за приемане на конкурсни документи до 16,30 ч. на 27.01.2014 г. за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост от сграда с идентификатор 68134.1371.2022.3 на партерен етаж, находяща се в гр.София, кв.Илиянци, бул.Рожен 61, АОС 127/1997 г. по позиции както следва:

1.2.  Магазин №2 –  с площ 98.00 кв.м. – за магазин – хр. стоки.

Начална конкурсна месечна наемна цена 196,00 лв. без ДДС

1.3.  Магазин №3 –  с площ 28.00 кв.м. – за офис.

Начална конкурсна месечна наемна цена 84,00 лв. без ДДС

 

                2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 каса до 16,30 ч. на 27.01.2014 г./включително/

            3.Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване до 16,30 ч. на 27.01.2014 г.

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София,ул.Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 28.01.2014 г. в заседателната зала.

6.Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.