Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РА50-968/17.12.2020г. на Гл. архитект на СО, за разрешено изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – изменение план за регулация /ИПР/ на УПИ I