,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
обява-удължаване на срок

Публикувано на: 27/12/2013
RSS
Print this page

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА” 

гр.  София -1220, ул. „Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-39,60,61, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

 

 

                На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СО- РД-09-1002/18.11.2013 г. на Кмета на Столична община  и заповед № РД-09-543/27.12.2013 г. на Кмета на район „Надежда“   и чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА :

 Удължава се срока за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни имоти /терени/ общинска собственост  до 16,30 ч. на 13.01.2014 г.  /включително/ както следва:

Схема №28 за разполагане преместваеми обекти по индивидуален проект с № по ред от схемата 3,4 , 5 , 6 и 7, на  терен  с идентификатор 68134.1385.210, АОС 1705/2010 г., находящ се в реална част от УПИ І за КОО, кв.10, „Надежда ІІІ” ч. при ул. „Царевец”, ул. „Кумановски бой” и ул. „Леви Искър” с площ за терена 1880 кв.м.

 №3 от схема 28 – временна метална к-ция по идн. проект – 64 кв.м.- авторемонтна работилница

№ 4  от схема 28 - временна метална к-ция по идн. проект – 60 кв.м.- работилница гуми.

№ 5  от схема 28 – временна метална к-ция по идн. проект – 80 кв.м.- слънцезащитен навес – смяна на гуми.

№ 6  от схема 28 – временна метална к-ция по идн. проект – 36 кв.м.- слънцезащитен навес – сухо почистване.

№ 7  от схема 28 – временна метална к-ция по идн. проект – 198 кв.м.- слънцезащитен навес- миене автомобили.

Начална  конкурсна наемна цена за терен с площ 1880 кв.м.  -  564,00  лв./ месечно  без ДДС

                2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 каса до 16,30 ч. на 13.01.2014 г./включително/

            3.Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване до 16,30 ч. на 13.01.2014 г.

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София,ул.Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 14.01.2014 г. в заседателната зала.

6.Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.