,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Удължаване на срок - свободни нежилищни имоти

Публикувано на: 20/12/2013
RSS
Print this page

                На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СО- РД-09-08-31/25.04.2013 г. на Кмета на Столична община , заповед № РД-09-538/ 20.12.2013 г. на Кмета на район Надежда и във връзка с чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА :

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1.Да се удължи срока за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни  имоти/терени/  публична общинска собственост  до 16,30 ч. на 06.01.2014 г.  /включително/ както следва:

1.Терени / по схема №1/ за разполагане на 6 бр. преместваеми обекти, попадащи в м. „бул. Ломско шосе“ –ул.Бели Дунав :

1.2. обект №2 – за продажба на тестени изделия с площ 12,00 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 36,00 лв. без ДДС

1.3. обект №3 – за кафе с площ 12,00 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 36,00 лв. без ДДС

1.4. обект №4 – за продажба на сандвичи с площ 6,00 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 18,00 лв. без ДДС

1.5. обект №5 – за продажба на пиле на грил с площ 12,00 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 36,00 лв. без ДДС

1.6. обект №6 –за продажба на вестници и списания с площ 6,00 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 18,00 лв. без ДДС

 

                2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 каса до 16,30 ч. на 06.01.2014 г./включително/

            3.Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване до 16,30 ч. на 06.01.2014 г.

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София,ул.Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 07.01.2014 г. в заседателната зала.

6.Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.

         

          Кмет на район „Надежда”:

                                                 /инж. Димитър Димов/