<< Към всички обяви и съобщения

Обществено обсъждане на подробен устройствен план "ПУП, план за регулация и за застрояване "ПРЗ" за УПИ IV-719,718, "ЖС", Кв.43, М. "Надежда4",СО район Надежда

18/06/2019

Обществено обсъждане на подробен устройствен план "ПУП, план за регулация и за застрояване "ПРЗ" за УПИ IV-719,718, "ЖС", Кв.43, М. "Надежда4",СО район Надежда

Обявление 

Заповед№  РНД19-РД56-167

Заповед № РНД19-РД56-168