,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Удължаване на срок - терени

Публикувано на: 13/12/2013
RSS
Print this page

Район „Надежда” на основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СО- РД-09-08-19/03.04.2013 г. на Кмета на Столична община   и чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА  и заповед № РД-09-522/13.12.2013 г. на Кмета на район „Надежда”:

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1.Да се удължи срока за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни  имоти/терени/  частна общинска собственост  до 16,30 ч. на 27.12.2013 г.  /включително/ както следва:

1.Терени / по схема №4/ за разполагане на 4 бр. Преместваеми обекти, попадащи в улична регулация – тротоар- ж.к. Надежда -3 част, ул.Христо Силянов и ул.Царевец:

- терен №1 – търговия с вестници и списания                                    - 6  кв.м.

- терен №2 – продажба на тестени изделия                             - 6  кв.м.

- терен №3 – търговия с пакетирани захарни изделия                       - 12 кв.м.

- терен №4 – продажба на кафе                                                 - 12 кв.м.

Начална конкурсна наемна цена 3,00лв/кв.м. – без ДДС

2.Терени / по схема №11 и 12/ за разполагане на 5  бр. Преместваеми обекти, попадащи в  УПИ І,  ж.к. Надежда -4 част, ул.Търговска  и ул.Ген. Никола Жеков:

- терен №16 – книжарница                                                        -3х24 кв.м.

      начална  конкурсна наемна цена 3,00лв/кв.м. – без ДДС

3.Терени / по схема №15/ за разполагане на 2 бр. Преместваеми обекти, попадащи в  УПИ ІІ,  кв.Илиянци – /до  кметството/:

- терен №1 –търговия с нехранителни стоки                          - 24 кв.м.

- терен №2 – продажба на пакетирани захарни изделия        - 12 кв.м.

Начална конкурсна  наемна цена 3,00лв/кв.м. – без ДДС

4.Терени / по схема №16/ за разполагане на 3 бр. Преместваеми обекти, попадащи в улична регулация – тротоар нереализиран ж.к. Свобода , ул.Ген.Никола Жеков до бл.1:

- терен №3 – нехранителни стоки                                             - 12 кв.м.

Начална конкурсна наемна цена 3,00лв/кв.м. – без ДДС

5.Терени / по схема №20/ за разполагане на 2 бр. Преместваеми обекти, попадащи в улична регулация –  нереализирано разширение на бул. Рожен пред кв.10 /колелото на автобус 83/ :

- терен №1 – кафене                                                                                - 24 кв.м.

- терен №2 – бързо хранене                                                                   - 24 кв.м.

Начална конкурсна наемна цена 3,00лв/кв.м. – без ДДС

 

                2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 каса до 16,30 ч. на 27.12.2013 г./включително/

            3.Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване до 16,30 ч. на 27.12.2013 г.

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София,ул.Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 30.12.2013 г. в заседателната зала.

6.Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.

         

         

Кмет на район „Надежда”:

                                                 /инж. Димитър Димов/