,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Удължаване срока на конкурс

Публикувано на: 11/12/2013
RSS
Print this page

 

На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед № СО- РД – 09-08-74/17.09.2013 г. на Кмета на Столична община   и чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА., и Заповед № РД-09-516/10.12.2013г. на Кмета на район „Надежда“:

1.Да се удължи срока за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни  имоти/терени/  частна общинска собственост  до 16,30 ч. на 27.12.2013 г.  както следва:

      1.1. Терен №1 от схема №45 за разполагане на преместваем обект в кв.92, м.бул.Ломско шосе, одобрен с решение №13 по протокол №23/19.03.2001г. и с решение №654 по протокол №23/02.10.2008г. на СОС, АОС №823/09.11.1999г., с площ 6,00кв.м. за търговия с печатни произведения.

       Начална конкурсна  наемна  цена – 24,00 лв., месечно без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 каса  до 16,30 ч. на 27.12.2013 г.

3.Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване до 16,30 ч. на 27.12.2013 г.

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София,ул.Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 30.12.2013 г. в заседателната зала.

7.Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.