,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обява за конкурс

Публикувано на: 10/12/2013
RSS
Print this page
СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА”  

гр.  София -1220, ул. „Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-39,60,61 факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

 

 Обявява провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Надежда“ за срок от 10 години   на основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.1 т.2, чл.30, ал.1 и чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3  от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/, решение №570 по протокол №49, т.21/10.10. 2013 г.  на СОС и заповед № СО-РД-09-08-96/04.12.2013г. на Кмета на Столична община.

1.Части  от недвижим имот – публична общинска собственост – части  от сграда с идентификатор 68134.1371.2022.3 на партерен етаж, находящи се в гр.София, кв.Илиянци, бул.Рожен №61 на територията на район „Надежда“, АОС № 127/1997г. по позиции както следва:

1.1. Магазин №1 –  с площ 90.00 кв.м. – за кафе – аперитив. 

     Начална конкурсна месечна наемна цена 270,00 лв. без ДДС

1.2.  Магазин №2 –  с площ 98.00 кв.м. – за магазин – хр. стоки.

     Начална конкурсна месечна наемна цена 196,00 лв. без ДДС

1.3.  Магазин №3 –  с площ 28.00 кв.м. – за офис.

     Начална конкурсна месечна наемна цена 84,00 лв. без ДДС

Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО район „Надежда” ул.„Кирил Дрангов” 55, етаж.1 ст.101 – каса от 10.12.2013г. до 09.01.2014г./включително/ от 08:30ч. до 16:30ч.

Цена на конкурсните документи – 60,00/шестдесет/ лева с включено ДДС.           

Гаранция за участие в конкурса – 100,00/сто/ лева. 

Конкурсните документи се подават в сградата на СО район „Надежда”  ул. „Кирил Дрангов” 55, етаж 1 – фронт офис, срок на подаване от 10.12.2013г. до 09.01.2014г./включително/ от 08:30ч. до 16:30ч.

Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник.

          Конкурсът ще се проведе на 10.01.2014г. от 10:00ч. в сградата на район „Надежда” ул. „Кирил Дрангов” 55 етаж 3 – заседателна зала.

 В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

   За информация: тел.02/495-11-39,60,61 – РКТД.