Новини

<< Към всички новини

Важна информация за наемателите на общински нежилищни имоти на територията на район „Надежда“

30/11/2020

 

 

Съобщение за наемателите на общински нежилищни имоти на територията на район „Надежда“.

На  основание решение №578/12.11.2020г.  на СОС.

1. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на район „Надежда“, преди 13 март 2020 г. и ползвателите на общински нежилищни имоти не дължат заплащане на договорената наемна цена или дължимото обезщетение за срока, през който са преустановили своята дейност, но за срок не по-дълъг от периода от 15.07.2020 г. до 31.01.2021 г.

2. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на  респективно с кметовете на райони, преди 13 март 2020 г. и ползвателите на общински нежилищни имоти, за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на  Република България, в частност на територията на Столична община, заплащат наемна цена или дължимото обезщетение в намален размер, но за срок не по-дълъг от периода от 15.07.2020 г. до 31.01.2021 г.

3. Намаляването на размера на наемната цена или дължимото обезщетение, поради спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в частност на територията на Столична община по т.2  от  решението се извършва по следния начин:

- При спад от 20% до 50% от оборота за съответния месец от периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община - фиксирана отстъпка от цената в размер на 20%;

- При спад с над 50% от оборота за съответния месец от периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община - фиксирана отстъпка от цената в размер на 50%.

4. Обстоятелствата по т.1  от настоящото решение се доказват:

- Декларация по образец на заявителя;

- За лицата регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) - справка-декларация по чл.125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 ЗДДС, за периода на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в частност на Столична община;

- За лицата нерегистрирани по ЗДДС - месечен отчет за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

- Други подходящи финансови документи, съставени по ред, определен със закон, международните или националните счетоводни стандарти.

5. Обстоятелствата по т.2  от настоящото решение се доказват:

- Декларация по образец на заявителя;

- За лицата регистрирани по ЗДДС - справка декларация по чл.125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 ЗДДС, за периода на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в частност на Столична община;

            - За лицата нерегистрирани по ЗДДС - месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България в частност на територията на Столична община и месечни отчети от същия период 2019 г., и свидетелства за регистрация на фискалните устройства/ интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

       - Други подходящи финансови документи, съставени по ред определен в закон, международните или националните счетоводни стандарти.

           6. За лица регистрирани след 1 март 2019 г. в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, поради липса на счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 10% от наемната цена или дължимото обезщетение, за срок не по-дълъг от периода от 15.07.2020 г. до 31.01.2021 г., като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър.

7. За земеделските производители и занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите се прилага фиксирана отстъпка от 10% от наемната цена или дължимото обезщетение за срок не по-от 15.07.2020 г. до 31.01.2021 г., след представяне на документ за регистрацията си като такива от компетентните органи.

8. За лицата, които са предплатили наемната цена или дължимото обезщетение, сумата недължимите вноски или на недължимата част от наемните вноски или обезщетение се приспада за вноските, дължими за периода след прекратяване на взетите противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община.

 

 

Заявления към решението:

 

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4