,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс - отдаване под наем

Публикувано на: 21/11/2013
RSS
Print this page

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” обявява провеждане на  конкурс за отдаване под наем на свободен, нежилищен имот, частна общинска собственост, находящ  се на територията на район „Надежда“ за срок до 10 години   на основание чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС,  чл.19 ал.1 от Наредбата за общинската  собственост, и чл.30,ал.3 и чл.31 ал.3 от Наредбата за провеждане на търгове и конкурси на СОС заповед №  СО -РД-09-1002/18.11.2013г. на Кмета на Столична община.

1. Откривам процедура за провеждане на конкурс  за отдаване под наем  на свободен, нежилищен имот ,частна общинска собственост  за срок до  10 години , по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет,  съгласно одобрена схема  от главния архитект на Столична община схема за следните обекти:

.Схема №28 за разполагане преместваеми обекти по индивидуален проект с № по ред от схемата  3 , 4 , 5 , 6 и 7, на  терен  с идентификатор 68134.1385.210, АОС 1705/2010 г., находящ се в реална част от УПИ І за КОО, кв.10, „Надежда ІІІ” ч. при ул. „Царевец”, ул. „Кумановски бой” и ул. „Леви Искър” с площ за терена 1880 кв.м.

 №3 от схема 28 – временна метална к-ция по идн. проект – 64 кв.м.- авторемонтна работилница

№ 4  от схема 28 - временна метална к-ция по идн. проект – 60 кв.м.- работилница гуми.

№ 5  от схема 28 – временна метална к-ция по идн. проект – 80 кв.м.- слънцезащитен навес – смяна на гуми.

№ 6  от схема 28 – временна метална к-ция по идн. проект – 36 кв.м.- слънцезащитен навес – сухо почистване.

№ 7  от схема 28 – временна метална к-ция по идн. проект – 198 кв.м.- слънцезащитен навес- миене автомобили.

Начална  конкурсна наемна цена за терен с площ 1880 кв.м.  -  564,00  лв./ месечно  без ДДС

 Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район “Надежда”, гр.София, ул. “Кирил Дрангов ” №55, ет.1  стая № 101- каса от 21.11.1013г. до 21.12.2013  г. /включително/ от 08,30 ч. до 16,30 ч.,  

Цена на конкурсната документация 60,00/шестдесет/ лева с включено ДДС.

Гаранция за участие в канкурса – 100,00 /сто/ лева

Конкурсните документи се подават в сградата на СО район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, етаж 1  -фронт офис, срок заа подаване на документите от 21.11.2013 г. до 21.12.2013 г./включително/ от 08,30 ч. до 16,30 ч.

 Обявата  за конкурса е публикувана в един национален ежедневник,  електронната страница на СО и  сайта на район „Надежда“

Конкурсът ще се проведе на 27.12.2013 г. от 10,00 ч. в сградата на район „Надежда“, ул. Кирил Дрангов 55 етаж 3 – заседателна зала.

 В случай, че в първоначално обявения срок не са постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

За информация  тел 02/495- 11-39,60,61: „РКТД“