,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс -отдаване под наем

Публикувано на: 19/11/2013
RSS
Print this page

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” обявява провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Надежда“ за срок до 10 години   на основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.1 т.2, чл.30, ал.1 и чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3  от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/, и заповед №  СО -РД-09-08-31/25.04.2013г. на Кмета на Столична община.

1.Терени / по схема №1/ за разполагане на 6 бр. преместваеми обекти, попадащи в м. „бул. Ломско шосе“ –ул.Бели Дунав :

1.1. обект №1 – за пакетирани захарни изделия с площ 12,00 кв.м.

     Начална конкурсна месечна наемна цена 36,00 лв. без ДДС

1.2. обект №2 – за продажба на тестени изделия с площ 12,00 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 36,00 лв. без ДДС

1.3. обект №3 – за кафе с площ 12,00 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 36,00 лв. без ДДС

1.4. обект №4 – за продажба на сандвичи с площ 6,00 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 18,00 лв. без ДДС

1.5. обект №5 – за продажба на пиле на грил с площ 12,00 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 36,00 лв. без ДДС

1.6. обект №6 –за продажба на вестници и списания с площ 6,00 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 18,00 лв. без ДДС

 

2.Терен / по схема №3/ за разполагане на 1  бр. Преместваем обект, попадащ в  улична регулация , ул.Христо Силянов   и ул.Възрожденска:

 2.1. обект №1 – за пакетирани захарни изделия с площ 12,00 кв.м.

                   Начална конкурсна месечна наемна цена 36,00 лв. без ДДС

Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО район „Надежда” ул.„Кирил Дрангов” 55, етаж.1 ст.101 – каса от 19.11.2013г. до 19.12.2013г./включително/ от 08:30ч. до 16:30ч.

Цена на конкурсните документи – 60,00/шестдесет/ лева с включено ДДС.           

Гаранция за участие в конкурса – 100,00/сто/ лева.

Конкурсните документи се подават в сградата на СО район „Надежда”  ул. „Кирил Дрангов” 55, етаж 1 – фронт офис, срок на подаване от 19.11.2013г. до 19.12.2013г./включително/ от 08:30ч. до 16:30ч.

Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник.

            Конкурсът ще се проведе на 20.12.2013г. от 10:00ч. в сградата на район „Надежда” ул. „Кирил Дрангов” 55 етаж 3 – заседателна зала.

 В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

   За информация: тел.02/495-11-39,60,61 – РКТД.