,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обява - 12.11.2013г.

Публикувано на: 12/11/2013
RSS
Print this page


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” обявява

провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Надежда“ за срок до 10 години   на основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.1 т.2, чл.30, ал.1 и чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3  от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/, чл.17, ал.4 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално -декоративни   елементи   и   за   рекламната   дейност   на   територията   на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/ и заповед №  СО -РД-09-08-19/03.04.2013г. на Кмета на Столична община.

1..Терени / по схема №4/ за разполагане на 4 бр. Преместваеми обекти, попадащи в улична регулация – тротоар- ж.к. Надежда -3 част, ул.Христо Силянов и ул.Царевец:

- терен №1 – търговия с вестници и списания                           - 6  кв.м.

- терен №2 – продажба на тестени изделия                     - 6  кв.м.

- терен №3 – търговия с пакетирани захарни изделия    - 12 кв.м.

- терен №4 – продажба на кафе                                        - 12 кв.м.

Начална конкурсна наемна цена 3,00лв/кв.м. – без ДДС

2.Терени / по схема №11 и 12/ за разполагане на 5  бр. Преместваеми обекти, попадащи в  УПИ І,  ж.к. Надежда -4 част, ул.Търговска  и ул.Ген. Никола Жеков:

- терен №8 – продажба на  пакетирани захарни изделия     - 6  кв.м.

- терен №9 – търговия с плодове и зеленчуци                            -  6  кв.м.

- терен №10– продажба на вестници и списания               -  6  кв.м.

- терен №15– продажба на хранителни стоки                           - 24  кв.м.

- терен №16 – книжарница                                                         -3х24 кв.м.

Начална  конкурсна наемна цена 3,00лв/кв.м. – без ДДС

3.Терени / по схема №15/ за разполагане на 2 бр. Преместваеми обекти, попадащи в  УПИ ІІ,  кв.Илиянци – /до  кметството/:

- терен №1 –търговия с нехранителни стоки                             - 24 кв.м.

- терен №2 – продажба на пакетирани захарни изделия          - 12 кв.м.

Начална конкурсна  наемна цена 3,00лв/кв.м. – без ДДС

4.Терени / по схема №16/ за разполагане на 3 бр. Преместваеми обекти, попадащи в улична регулация – тротоар нереализиран ж.к. Свобода , ул.Ген.Никола Жеков до бл.1:

- терен №1 – търговия с хранителни стоки                      - 12 кв.м.

- терен №2 – продажба на пакетирани захарни изделия          - 12 кв.м.

- терен №3 – нехранителни стоки                                               - 12 кв.м.

Начална конкурсна наемна цена 3,00лв/кв.м. – без ДДС

5.Терени / по схема №20/ за разполагане на 2 бр. Преместваеми обекти, попадащи в улична регулация –  нереализирано разширение на бул. Рожен пред кв.10 /колелото на автобус 83/ :

- терен №1 – кафене                                                          - 24 кв.м.

- терен №2 – бързо хранене                                                       - 24 кв.м.

Начална конкурсна наемна цена 3,00лв/кв.м. – без ДДС

Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на СО район „Надежда” ул.„Кирил Дрангов” 55, етаж.1 ст.101 – каса от 12.11.2013г. до 12.12.2013г./включително/ от 08:30ч. до 16:30ч.

Цена на конкурсните документи – 60,00/шестдесет/ лева с включено ДДС.           

Гаранция за участие в конкурса – 100,00/сто/ лева.

Конкурсните документи се подават в сградата на СО район „Надежда”  ул. „Кирил Дрангов” 55, етаж 1 – фронт офис, срок на подаване от 12.11.2013г. до 12.12.2013г./включително/ от 08:30ч. до 16:30ч.

Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник.

          Конкурсът ще се проведе на 13.12.2013г. от 10:00ч. в сградата на район „Надежда” ул. „Кирил Дрангов” 55 етаж 3 – заседателна зала.

 В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

   За информация: тел.02/495-11-39,60,61 – РКТД.