,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Конкурс за отдаване под наем - кв.Свобода

Публикувано на: 06/11/2013
RSS
Print this page

 

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А  Р А Й О Н  „Н А Д Е Ж Д А

 

     Район „Надежда” на основание заповед №СО-РД-09-941/30.10.2013г. на Кмета на Столична община и на основание чл.30ал.3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл.14 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.19 ал.1 от Наредбата за общинската собственост обявява провеждане на конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни общински имоти за срок до 10 години както следва:

      1.1. Помещение в трафопост – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1377.2012.2.2. – сграда 2, с площ 79кв.м., намираща се в кв.8, м.”Момкова махала”, ж.к.”Свобода” до бл.42, АОС 2082/2013г. – за обслужваща дейност.

     Начална конкурсна наемна цена – 198,00 лв. месечно без ДДС.

 

  Място за закупуване на конкурдната документация – сградата на СО район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов” 55, етаж.1 ст.101 – каса от 06.11.2013г. до 06.12.2013г. от 08:30ч. до 16:30ч.

 Цена на конкурсните документи – 60,00/шестдесет/ лева с включено ДДС.            Гаранция за участие в конкурса – 100,00/сто/ лева.

  Конкурсните документи се подават в сградата на СО район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов” 55, етаж 1 – фронт офис, срок на подаване от 06.11.2013г. до 06.12.2013г. от 08:30ч. до 16:30ч.

  Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник.

  Конкурсът ще се проведе на 09.12.2013г. от 10:00ч. в сградата на район „Надежда” ул.”Кирил Дрангов”55 етаж 3 – заседателна зала.

  В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една офета, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

   За информация: тел.02/495-11-39,60,61 – РКТД.