<< Към всички новини

РЕСУТ ДОПУСНА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОБЩО 15 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ

30/01/2019
Card image cap

На 18.12.2018 г. (вторник), в 17.00 ч., в Заседателна зала на район "Надежда" с административен адрес: ул. "Кирил Дрангов" 55 се проведе обществена дискусия във връзка с постъпили писмени становища на тема: "Задание за изработване на Подробен устройствен план -план за регулация и план за застрояване - ИПР и ПЗ, разрешено със Заповед №РА50-481/28.07.2017 г. за територия на м. "Северен парк" в частта,
попадаща в административните граници на СО-район "Надежда".

На срещата присъстваха инж. Димитър Димов, кмет на район "Надежда", Анелия Георгиева, заместник-кмет на район "Надежда", урб. Нурхан Реджеб, представляващ екипа , изготвил Заданието, общински съветници, експерти и граждани.

В рамките на определения срок, до 14.12.2018 г., в район "Надежда" постъпиха общо 15 (петнадесет) писмени предложения от граждани и Инициатитен комитет.
Извън срока, постъпи 1 (едно) предложение от гражданин.
Експертната комисия на СО район "Надежда" (РЕСУТ) , в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/арх. Л. Лукова, Главен архитект на СО-район „Надежда“/
ОПЕРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ:/арх.Д. Александров – нач.отдел “УТКРКС”/
ТЕХН. СЕКРЕТАР:/арх. Ива Петкова – ст. експерт „УТКРКС“/
ЧЛЕНОВЕ:
/инж.С.Спасов, Главен инженер/
/инж.Л.Досева - гл.експерт КиР/
/Н. Николов, юрисконсулт ”ПНО”/
/инж.Г.Александров, нач.отд.”ИИБЕ”/
/арх.Христо Чепилев- предст. на КАБ /
/инж.Р.Иванов, 02 РСПБЗН/
/ инж.Доряна Ангелова, гл.инспектор „ЗТЕ“ на СРЗИ /

разгледа 15 (петнадесет) предложения , от които 15 в срок и допусна 15 (петнадесет) предложения.
Съгласно действащата НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, предложения извън срок не се разглеждат и 1 (едно) предложение извън срок не е разгледано от РЕСУТ.

Писмените становища бяха обобщени и представени пред присъстващите в Заседателна зала на СО-район "Надежда" от арх. Димо Александров, началник отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация". В допълнение, инж. Д. Димов представи предложенията на районна администрация "Надежда" към екипа на Заданието.

След публичното представяне на предложенията, същите ще бъдат насочени
по компетентност към Експертна комисия на Направление “Архитектура и градоустройство“.
На 21.12.18 г., след разглеждане на предложенията от страна на Районен експертен съвет по устройство на територията, оформяне на Протокол и документация , цялата преписка ще бъде изпратена към Направление "Архитектура и градоустройство", Столична община.