<< Към всички обяви и съобщения

Обява за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с одобрени със Заповед №РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ - за озеленяване и в улична регулация в обхвата на обект: