<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №СОА20-РД09-1743/30.04.2020 г. на кмета на Столична община, относно предотвратяване възникването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност през пожароопасния период за 2020 г.