<< Към всички новини

Важна информация за наемателите на общински нежилищни имоти

05/05/2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Във връзка с  решение № 136, прието по Протокол № 11 от 16.04.2020 г., Столичният общински съвет  въвежда мерки за освобождаване от заплащане на наеми на общински нежилищни имоти.

Лицата, които желаят да ползват предвидените облекчения, следва в срок до 15.05.2020 г. да депозират необходимите документи в деловодството на район „Надежда“,   окомплектовани в съответствие с решенията на Столичния общински съвет, описани по долу:

 

           1. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на района, преди 13 март 2020 г. не дължат заплащане на договорената наемна цена за времето, през което са преустановили своята  дейност в съответните обекти,

за срок, не по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община.

 2. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени  с кмета на района, преди 13 март 2020 г., за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, заплащат наемна цена в намален размер, съобразно предвиденото в това решение, за срок не по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки.

 3. Намаляването на размера на наемната цена, поради спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в частност на територията на Столична община,  се извършва по следния начин:

-  При спад от 20% до 50% от оборота за съответния месец от периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община - фиксирана отстъпка от наемната цена от 20%;

- При спад с над 50% от оборота за съответния месец от периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община - фиксирана отстъпка от наемната цена от 50%.

 4. Обстоятелствата по т. 1 се доказват:

 - Декларация от наемателя, по образец;

- За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) - справка-декларация по чл.125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 ЗДДС, за периода на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в частност на Столична община;

 - За лицата, нерегистрирани по ЗДДС - месечен отчет за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

5. Обстоятелствата по т.2  се доказват:

 - Декларация от наемателя, по образец;

 - За лицата, регистрирани по ДДС - справка декларация по чл.125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 ЗДДС, за периода на извънредното положение и за същия период 2019 г.

 -За лицата, нерегистрирани по ЗДДС - месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България в частност на територията на Столична община и месечни отчети от същия период 2019г., и свидетелства за регистрация на фискалните устройства/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност

  6. За лица, регистрирани след 1 март 2019 година в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, поради липса на счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 20% от наемната цена, като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър.

7. За занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се прилага фиксирана отстъпка от 50% от наемната цена, след представяне на документ за регистрацията им като такива от компетентните органи.

8.За земеделските производители, които не могат да представят изискуемите съгласно това решение документи, доказващи спад в оборота, се прилага фиксирана отстъпка от 20%.

 

Решение №136 на Столичен общински съвет

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4