<< Към всички новини

Заповед № РА50-264 / 31.03.2020 г. на Гл. архитект на СО за допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 68134.1356.20, кв.52а, м.,,Требич- Стопански

14/04/2020

 

 

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РА50-264 / 31.03.2020 г. на Гл. архитект на СО е допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 68134.1356.20, като се образуват два нови урегулирани поземлени имота , съответно нов УПИ IV-20 ,,за производствена, търговска и складова дейност зона“ и нов УПИ V-20 ,, за производствена, търговска и складова дейност“, кв.52а, м.,,Требич- Стопански двор ”, СО – район „Надежда“ и Изменение на план за улична регулация / ИПУР/ от о.т. 148- о.т. 149 до о.т. 150, м.,,Требич- Стопански двор ”, СО – район „Надежда“.