Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РА50-263 / 31.03.2020 г. на Гл. архитект на СО за допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ I-,,за озеленяване и спорт“ кв.833, м.,,Требич ”

14/04/2020

 

 

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РА50-263 / 31.03.2020 г. на Гл. архитект на СО е допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ I-,,за озеленяване и спорт“ кв.833, м.,,Требич ”, СО – район „Надежда“, като се образуват два нови урегулирани поземлени имота, съответно нов УПИ V-2288 ,,за Жс и апарт. хотел“ и нов УПИ I- ,,за озеленяване и спорт“, кв.833, м.,,Триъгълника”,  СО – район „Надежда“.