<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РА50-399/ 23.05.2019г. на Гл. архитект на СО, /ПУП/ – /ИПРЗ/ за ПИ с идентификатор 68134.1386.575, попадащ в обхвата на УПИ IX- „ЗА КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР И ОБЩ. ОБСЛУЖВАНЕ“, кв.19, м. „Надежда 1а и 1б“, район „Надежда“- СО