,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обявление за отдаване под наем

Публикувано на: 12/03/2013
RSS
Print this page

1.СО-район „Надежда”, на основание заповед №РД-09-08-7/08.02.2013г. на Кмета на СО, обявява публично оповестен  конкурс за отдаване под наем  на недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор 68134.1376.2017.1, представляващ сграда на един етаж, находяща се в двора на 141-во ОУ”Народни будители” – жк.”Свобода” – район „Надежда” с обща площ 203.00кв.м..с предназначена за ползване като спортен център за срок от 10 години.

Начална месечна наемна цена  - 406.00 лв. месечно  без ДДС.

2.Място за закупуване на конкурсната документация – СО -район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101.

       - цена на конкурсната документация   е  60 лева с  ДДС.

       - размер на гаранцията за участие – 100 лева.

         3.Срок на подаване  на  офертите - до 16.30 ч. на 09.04. 2013г.

         4.Дата на провеждане на конкурса на 10.04.2013г. от 10.00 час в заседателната зала  на СО-район „Надежда”.

         5.В случай, че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само   една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

        Адрес и телефон на организатора гр. София ,ул.”Кирил Дрангов”№55, стая 116, тел.02495 11 39,60.