<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №РНД20-РА50-5 / 10.02.2020 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ X-282 И УПИ IX-2054 ,,за жс“, кв.7а, м. жк.“ Наде

10/02/2020

 

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

 

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед №РНД20-РА50-5 / 10.02.2020 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда”  е допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ X-282 И УПИ IX-2054 ,,за жс“, кв.7а, м. жк.“ Надежда 1а и 1б ”, СО – район „Надежда“, като се образува нов УПИ IX-2893,2894 ,,за ЖС и ПГ“, кв.7а, м. жк.“ Надежда 1а и 1б ”, СО – район „Надежда“.