<< Към всички новини

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, на свободни нежилищни имоти, терени публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Надежда”