<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №РНД20-РА50-1 / 13.01.20 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VI-303 и УПИ VII-304 , кв.210, м. “Надежда 2а и 2б”