<< Към всички новини

Заповед № РА50-826 / 06.11.2019 г. на Гл. архитект на СО за допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за ПИ с идентификатор 68134.1332.2103, УПИ III , кв.6, м.,,кв. Требич”, СО –