Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РА50-808/ 04.11.2019 г. на Гл. арх.на СО за допуснато изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – изменение план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват: УПИ III-963 ,,за офис сграда“, поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2