,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Съобщение - бл. 208, Надежда 2

Публикувано на: 28/12/2017
RSS
Print this page

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с провеждане на заседание на постоянно действащата комисия по чл. 196, ал.1 от ЗУТ, назначена със Заповед  № РА-20-44/12.06.2017г. на Директора на Дирекция „Общински строителен контрол“, е необходимо на 03.01.2018г. в 11.00 часа да се явите в заседателната зала на район ‚Надежда“- СО, намираща се на ул. „ Кирил Дрангов“ №55 за изслушване в качеството си на заинтересовани лица, относно състоянието на вход Б, част от жилищен  блок №208, находящ се в гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда 2“.