<< Към всички обяви и съобщения

Конкурс за отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвидените по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години на части от поземлен имот - публична общинска собственост