,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обява за процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на свободeн нежилищен имот, сграда - публична общинска собственост

Публикувано на: 05/07/2017
RSS
Print this page

1. Открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на свободeн нежилищен имот, сграда -  публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Надежда”, на основание  чл.1 т.2 ,чл.30 ал.1 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл. 14, ал.7 от ЗОС, във връзка с решение № 661 по протокол № 21 т.26 от 16.09.2016г. на Столичен общински съвет и  заповед № СОА16-РД98-99/03.11.2016 г. на Кмета на Столична община,  както следва:

1.1. район „Надежда“ ж.к. Свобода, УПИ ІІ – за училище, кв.7 сграда с идентификатор 68134.1376. 2017.1 - Едноетажна сграда в двора на 141 ОУ с площ 203 кв.м.–със специфично конкурсно условие – „Център за развитие на образователни, културни и рекреационни дейности“

                       

- Начална  конкурсна месечна  наемна цена 426,30 /четиристотин двадесет и шест и 0,30/ лв. без ДДС

                           

2.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 05.07.2017г. до 04.08.2017г. /включително/.

3.Цена на конкурсната документация   е 60/шестдесет/ лева с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 / сто/ лева.

5.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронт офис, срок за подаване от 05.07.2017г. до 04.08.2017г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6.Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

7. Оглед на общинският имот може да бъде извършен всеки работен ден от 05.07.2017г. до 04.08.2017г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00 ч.

8.Конкурсът ще се проведе на 07.08.2017г. от 10,00 часа в сградата на СО район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала.

9. В случай, че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация : 02 495 11 39,60,61- РКТД