<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №РНД19-РА50-38 / 20.09.2019 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда”

24/09/2019

 

   РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-68, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед №РНД19-РА50-38 / 20.09.2019 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда”  е допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ II-189, УПИ III-187,188 и УПИ IV-190, кв.839, м.“Триъгълника”, СО – район „Надежда “, като се обособяват нов УПИ II-188,189,190 и нов УПИ III-187, кв.839 м. „Триъгълника“ ,  СО – район „Надежда“

 

 

Заповед №РНД19-РА50-38 / 20.09.2019 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда”  за  допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за  кв.839, м.“Триъгълника”, СО – район „Надежда “, като се обособяват нов УПИ II-188,189,190 и нов УПИ III-187, кв.839 м. „Триъгълника“ ,  СО – район „Надежда“