<< Към всички обяви и съобщения

Обява за удължаване на срок

13/09/2019

 

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА” 

гр.  София -1220, ул. „Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-39,60,61 факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

 

 

На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед №СОА19-РД09-1042/30.07.2019 г. на Кмета на Столична община, чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА, и във връзка с протокол №1/13.09.2019 г. на комисия назначена със заповед № РНД19-РД56-274/13.09.2019г. на Кмета на район „Надежда“ и заповед №РНД19-РД56-279/13.09.2019г. на Кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока.                  

 

1.Удължава се срока за приемане на конкурсни документи за свободен нежилищен имот, общинска собственост до 17,00 ч. на 30.09.2019г. /включително/  както следва:

1.1. Свободен нежилищен имот /терен/- частна общинска собственост- попадащ в УПИ V870,872,  кв.82, с идентификатор 68134.1384.2241 , АОС 3286/07.02.2019г., находящ се в ж.к. „Надежда 4“, ул.“Марко Лерински“ №33 с площ 419 кв.м., със специфично конкурсно условие – обслужваща дейност.

            Начална конкурсна месечна наемна цена 168,00 /сто шестдесет и осем/ лева без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 каса до 17,00ч. на 30.09.2019 г./включително/

            3.Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване до 17,00 ч. на 30.09.2019 г./включително/

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. „Кирил Дрангов“ 55 от 10,00 часа на 01.10.2019г. в заседателната зала.

7.Адрес и телефон на организатора: гр. София, район Надежда, ул. „Кирил Дрангов“ 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.

8. Оглед  на общинския имот, предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 16,30 ч.