,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Проект за ПУП-ПРЗ на м. "Надежда-4 част" е одобрен

Публикувано на: 19/04/2017
RSS
Print this page
На свое заседание Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), проведено на 7.03.2017 г., одобри проект за ПУП-ПРЗ на м. "Надежда-4 част" в частта му извън : плана за регулация и застрояване за ПИ №№420,421,427,428, 429 и 434 от кв. 278, м. "Надежда 4 част".
Решението е взето на основание чл. 134, ал. 2 и чл. 218, ал. 3 от Закон за устройство на територията, Решение № 342 по Протокол № 83 от 11.06.2015 г. на Столичен общински съвет.


Протокол на ОЕСУТ №ЕС-Г-23/7.03.2017 г. (стр. 4, т. 7) виж тук