,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Столична община възложи проект и изпълнение на локалните платна на Северна скоростна тангента

Публикувано на: 17/03/2017
RSS
Print this page

Столична община  възложи на  Сдружение „Северна скоростна тангента“ 2016  изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР на локални платна в обхвата на Северна скоростна тангента  от км 2.780 до км 3.680, съгласно Договор сключен на 7.12.2016 г.        

    Общата стойността на Договора е 1 608 140,69 лв. с ДДС. С тези целево предоставени средства ще  се осигури  решение, с което да  се облекчи трафика, както и да се направи връзка на кварталите Илиянци, Требич, Нови Искър и Бенковски със Северна скоростна тангента.

 Изпълнението на строителството е разделено на 4 етапа:

 Етап 1 – Временен път от км 2+780 до км 2+990

   Включва следните части: геология, геодезия, пътна и отводняване, ВОД, както и други части по необходимост

   Етап 2 – изграждане по регулация  на северно локално платно от км 2+990 до км 3+084 и на южно локално платно от км 2+880 до км 3+084

  Етап 3 – изграждане  по регулация на северно и южно локални платна от км 3+084 до км 3+320

   Етап 4 – изграждане по регулация на северно локално платно  от км 3 +320 до км 3 +530 и на южно локално платно  от км 3 +320 до км 3 +680

 

    В качеството си на Възложител Столична община изисква временният път да се проектира в съответствие с Нормативната уредба и да се оразмери за  тежко движение,  както и да се предвиди надлежно отводняване. При необходимост да се предвидят  конструктивни укрепителни мероприятия.  Отбелязано е също, проектантът да разработи кръстовищата  и привързването на новите трасета със съществуващите околни улици, тротоари и други площи. Да се даде постоянна организация на движение по третирания пътен участък, чрез поставяне на необходимите вертикални пътни знаци и полагане на хоризонтална маркировка.

   По договор, техническите инвестиционни проекти за локалните платна следва да бъдат съобразени с ПУП и да включват следните части : геодезия, пътна и отводняване, ВОД, Улично осветление, Ландшафтна архитектура, ПБ, ПБЗ, ПУСО

    Изпълнението на всеки  отделен етап започва след осигуряване на финансиране, Възлагателно писмо от Възложителя, съставяне на Протокол №2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

    Съгласно договорните условия, общият срок за изпълнение на проектирането и четирите етапа от строително-ремонтните дейности  е 115 дни.  За всеки от етапите на  строителните дейности се предвиждат по  25 календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка. За изпълнение на проектирането се предвиждат  15 календарни дни . Срокът започва да тече от датата на осигуряване на финансирането и не обхваща периода от време необходимо за съгласуване.

          Достъп до публично достъпния линк, съдържащ документация за Обществена поръчка с предмет:  Проектиране и изпълнение на СМР на локални платна в обхвата на Северната скоростна тангента от км 2+780 до км 3+680"  оттук.

 снимка: Анелия Николова, в. Капитал