,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Заповед

Публикувано на: 01/09/2016
RSS
Print this page

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА” 

гр.  София -1220, ул. „Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА”

 СО район „Надежда“,на основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед №СОА16-РД09-1017/19.07.2016г. на Кмета на Столична община, Протокол №1 /30.08.2016г. на комисия назначена със заповед №РНД16-РД91-10/30.08.2016г. на Кмета на район Надежда  и  заповед №РНД16-РД56-181/31.08.2016г. на Кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока за прием на конкурсни документи   и във връзка  чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА.

1. Удължава се  срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем както следва:

1. Терен за  разполагане на преместваем обект по Схема №42 за разполагане на 1 брой павилион в общински имот  с идентификатор 68134.1382.2185, кв.12, м. „ж.к. Надежда 2а и 2б“ АОС 2489/06.11.2015 г.  /ул.Република и ул. Добри Чинтулов  до 272 блок/

            1.1.Терен №3 -  за бърза закуска-24 кв.м. покрита площ   и 6,00 кв.м. открита площ

            - Начална  конкурсна месечна  наемна цена 75 /седемдесет и пет/ лв. без ДДС

 

2. Място за закупуване на конкурсната документация - СО-район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов”, №55, стая 101 каса до 14.09.2016 г. /включително/ от 08,30ч. до 16,30 ч.

            3.Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с включено ДДС.

4.Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв.

5.Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул.Кирил Дрангов 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване до 14.09.2016 г./ включително/ до 16,30 ч.

6.Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр.София,ул.Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 15.09.2016г. в заседателната зала.

7.Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул.Кирил Дрангов 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.

8. Оглед  на имота предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 16,30 ч.