,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В РАЙОН „НАДЕЖДА“

Публикувано на: 29/07/2016
RSS
Print this page

   ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В РАЙОН „НАДЕЖДА“

                                        Проект № BG05M9OP001-2.002.0237-C001

 

Уважаеми жители на Район ''Надежда'',

Информацията, която Ви предоставяме по-долу, има за цел да Ви запознае с развитието на Проект ''Независим живот в Район ''Надежда'', който стартира в началото на 2016г. и се изпълнява на територията на района.

Проектът се осъществява по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, финансирана от ЕСФ, с УО Министерството на труда и социалната политика и има за цел да подобри качеството на живот на деца и възрастни с увреждания в невъзможност за самообслужване като се преодолеят зависимостите от институционален тип грижа.

От началото на проекта се извършиха следните дейности:

1.Встъпителна конференция, проведена на 25.02.2016г., насочена към жителите на район ''Надежда'' и заинтересованите страни;

2.Прием на документи от лицата, нуждаещи се да ползват личен ассистент, домашен помощник, медицинска помощ в дома, психологическа подкрепа и специализиран транспорт;

3.Оценка и класиране на потребителите за социалните услуги;

4.Встъпително обучение на личните асистенти и домашни помощници, които не са преминавали такова по други програми и проекти;

5. От 05.05.2016г. в домовете на 48 от нуждаещите се лица, попадащи в целевата група по проекта, започна ползването на социалните услуги Личен асистент или Домашен помощник;

6.От 20.05.2016г., по проект ''Независим живот в Район ''Надежда'' се предоставя медицинска помощ в домовете на нуждаещите се от медицински грижи;

През месец август ще започне предоставянето и на другата социална услуга, заложена в проекта – Психологическа помощ в дома.Тя има за цел да подпомогне преодоляването на изолацията и по-лесно справяне с проблемите, произтичащи от заболяванията на ползвателите.

Продължителността на проекта ''Независим живот в Район ''Надежда'' е 22 месеца, като дейностите по предоставяне на социалните услуги Личен ассистент,Домашен помощник, Медицинска и Психологическа помощ в дома, следва да приключи до 30.10.2017г.