,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Задължение за уведомяване

Публикувано на: 28/07/2016
RSS
Print this page

НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА СГРАДИ ИЛИ ОТДЕЛНИ ВХОДОВЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „НАДЕЖДА“

Съгласно чл. 46б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)

 

Задължение за уведомяване

   Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в районните администрации. Уведомлението съдържа имената, електронната поща, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, адрес в страната и копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис "Вярно с оригинала" и приложенията към него.

   Протоколът от проведеното Общо събрание на етажната собственост съдържа датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, номера на самостоятелния обект, начина, по който са гласували лицата - "за", "против" или "въздържал се", техен подпис, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения.